Privacy Policy

Scopul acestui avertisment

În această pagină se descriu modalităţile de administrare a site-ului, în materie de prelucrare a datelor cu caracter personal ale utilizatorilor ce consultă site-ul. Este vorba despre o notă informativă, transmisă conform prevederilor art. 13 din decretul lege nr. 196/2003 - Cod în materie de protecție a datelor cu caracter personal (în continuare numit „Cod”) și ale art. 13 din Regulamentul UE 679/2016 (în continuare numit „Regulament”). De asemenea, nota informativă este bazată şi pe Recomandarea nr. 2/2001, pe care Autorităţile Europene pentru protecţia datelor cu caracter personal, reunite în Gruparea înființată conform prevederilor art. 29 din directiva 95/46/CE, au adoptat-o la data de 17 mai 2001, pentru a identifica o serie de cerinţe minime privind colectarea datelor cu caracter personal on-line, şi, în special, modalităţile, intervalele de timp şi natura informaţiilor pe care operatorii pentru prelucrarea datelor cu caracter personal trebuie să le ofere utilizatorilor, atunci când aceştia accesează pagini web, indiferent de scopul pentru care s-au conectat. Nota informativă este transmisă exclusiv pentru site-ul www.healthitalia.it nu și pentru alte site-uri web eventual vizitate de către client prin intermediul linkurilor. Datele pe care ni le comunicați vor fi prelucrate cu respectarea prevederilor de mai sus, respectându-se obligațiile de confidențialitate și legitimitate după care se ghidează societatea noastră și strict pe intervalul de timp necesar atingerii scopului pentru care au fost colectate. Vă reamintim faptul că prezentul document este publicat la adresa www.healthitalia.it, reprezintă Politica de Confidențialitate a acestui site și poate fi modificat, în vederea actualizării acestuia.

1. Operator prelucrare date

Operatorul autorizat pentru prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal este Societatea HEALTH ITALIA S.p.A, cu sediul la adresa: Via di Santa Cornelia, 9 - 00060 Formello RM Cod TVA 08424020967

2. Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal sunt comunicate direct de către utilizator (în continuare numit „persoană implicată”), transmise în manieră opțională, explicită și voluntară, prin completarea unor anumite formulare în vederea solicitării unor servicii ale site-ului și sunt necesare pentru a putea răspunde unor (eventuale) cereri de informații și/sau de contact, venite tocmai din partea persoanei respective. De exemplu, prin intermediul formularelor „Comunicați cu noi”, „contactați-ne” sau „Lucrați cu noi”. Tipuri de date comunicate de către client: nume și prenume, adresă de email, număr de telefon și adresă.

3. Scopul prelucrării datelor

Scopuri principale. Datele cu caracter personal comunicate direct de către persoana implicată/utilizator, cu consimțământul său exprimat liber și inechivocabil, vor fi utilizate de societatea HEALTH ITALIA SpA pentru a răspunde unor (eventuale) cereri din partea utilizatorului, cereri transmise prin intermediul formularelor de pe site-ul web, pentru scopuri statistice legate de utilizarea site-ului; în vederea administrării și evaluării Curriculum vitae; și, de asemenea, în scopuri legate de obligațiile prevăzute de legi, regulamente și directive în vigoare la nivelul Comunității Europene, de ordine emise de autorități autorizate în acest sens și de autorități de supraveghere și control. Scopuri secundare. În urma consimțământului explicit și liber exprimat de către persoana implicată, datele comunicate pot fi utilizate și în vederea transmiterii newsletter-ului de promovare a serviciilor oferite de HEALTH ITALIA SpA și de partenerii acesteia. Prelucrarea datelor se poate realiza prin utilizarea unor mijloace de contact eletronice sau de transmitere la distanță, conform prevederilor art. 130 din Cod, ca de exemplu: email.

4. Modalități de prelucrare a datelor

Datele cu caracter personal sunt prelucrate cu instrumente electronice și de prelucrare de la distanță, strict pe durata de timp necesară atingerii scopurilor pentru care au fost colectate. Se adoptă măsuri de securitate speciale, în vederea prevenirii pierderii datelor, utilizării ilegale sau incorecte a acestora şi a accesului neautorizat la aceste date. Operațiunile de prelucrare a datelor, asociate serviciilor web, se desfășoară la sediul Operatorului de prelucrare a datelor.

5. Dreptul de a decide cu privire la comunicarea datelor

Persoana implicată are libertatea de a comunica datele cu caracter personal indicate în formularele de pe site-ul web. Necomunicarea acestor date poate duce la imposibilitatea de a obţine informaţiile solicitate.

6. Durata de prelucrare a datelor

Datele cu caracter personal ale persoanei implicate vor fi păstrate pe intervalele de timp indicate în continuare, conform prevederilor art. 13, paragraful 2 din Regulament. Datele cu caracter personal comunicate vor fi păstrate (în arhive electronice) atâta timp cât vor fi considerate necesare pentru asigurarea serviciilor și a acțiunilor solicitate, după care vor fi șterse; datele cu caracter personal comunicate pentru a trimitere Curriculum vitae vor fi păstrate (în arhive electronice sau tipărite) pentru o perioadă de timp de maxim 24 luni, după care vor fi șterse, în lipsa unor alte indicații primite de la Persoana implicată. În orice caz, datele cu caracter personal vor fi păstrate pe perioada de timp necesară, dar nu și după atingerea scopurilor sus-menționate, conform obligațiilor previste de lege.

7. Comunicarea și transmiterea datelor

Datele cu caracter personal colectate de către operator prin formularele de pe site-ul web nu vor fi „divulgate”, adică nu vor fi aduse la cunoștința unor persoane oarecare; în schimb, aceste date vor fi „comunicate” de noi, adică vor fi aduse la cunoștința unor anumite persoane, mai precis cele de mai jos:
 • personal și colaboratori, în calitate de persoane desemnate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, în funcție de competențele acestora;
 • terțe persoane la care societatea HEALTH ITALIA SpA apelează pentru prestarea unor servicii de natură publicitară, profesională și tehnică, în regim de externalizare a serviciilor și regulamentar desemnate pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, cum ar fi responsabilii sau operatorii externi, necesari în vederea atingerii scopurilor descrise mai sus;
 • terțe societăți afiliate la HEALTH ITALIA SpA, pentru servicii de newsletter și de informare specializată și oficială cu privire la activitatea societății HEALTH ITALIA SpA, ca de exemplu Societatea Generală Mutuală de Asigurări Basis Assistance MBA și Coopsalute SCpa, ce își iau de pe acum angajamentul de a transmite persoanei implicate nota informativă, conform prevederilor art. 14 din Regulament.
 • Direcții de Poștă și alte societăți de transmitere a corespondenței, în vederea trimiterii de materiale informative, sau alte organizații cu care s-au încheiat convenții, sau autorități, în vederea îmbunătățirii calității și cantității serviciilor și lucrărilor oferite;
 • persoane publice ce pot avea acces la datele dumneavoastră, pe baza dispozițiilor stabilite prin lege sau prin regulamente, cu respectarea limitelor prevăzute de aceste norme;

8. Transmiterea datelor cu caracter personal către state ce nu sunt membre ale Uniunii Europene

Vă informăm că, în conformitate cu prevederile art. 13, paragraful 1 din Regulament, datele dumneavoastră cu caracter personal nu vor fi transmise sub nici o formă în străinătate.

9. Exercitarea drepturilor de către persoana implicată

Conform prevederilor art. 7 din Cod și ale art. 13, 15, 18, 19 și 21 din Regulament, vă informăm cu privire la obligațiile pe care le are Operatorul de prelucrare a datelor, față de dumneavoastră.
 • Dumneavoastră aveți dreptul de a solicita Operatorului accesul la datele cu caracter personal, corectarea sau ștergerea acestora, completarea datelor sau limitarea prelucrării datelor dumneavoastră, sau vă puteți opune prelucrării acestora, în situațiile prevăzute;
 • Aveți dreptul de a depune reclamație la Autoritatea de Control (Garantul Confidențialității), în cazul în care considerați că datele dumneavoastră au fost prelucrate în manieră ilegală, Autoritate pe care o puteți contacta prin intermediul site-ului www.garanteprivacy.it;
 • Operatorul garantează că eventualele corectări sau ștergeri sau limitări ale prelucrării datelor, efectuate la cererea persoanei implicate, cu excepția situațiilor când acest lucru este imposibil sau implică un efort nejustificat de mare - vor fi comunicate de către Operator fiecăruia dintre destinatarii cărora le-au fost transmise datele cu caracter personal. Operatorul de prelucrare a datelor comunică persoanei implicate respectivii destinatari, atunci când persoana în cauză solicită acest lucru;
 • De asemenea, aveți dreptul de a revoca în orice moment consimțământul exprimat în vederea atingerii scopurilor principale și secundare;
 • Exercitarea drepturilor nu este condiționată de nici un fel de restricție de formă și veți primi un răspuns scris, în termen de 30 de zile (exceptând situațiile când specificați în mod expres că doriți un răspuns verbal);
 • Pentru a vă exercita aceste drepturi, vă puteți adresa în orice moment „Operatorului de prelucrare date” responsabil cu prelucrarea datelor dumneavoastră, și anume societății HEALTH ITALIA SpA - Sediu: Via di Santa Cornelia, 9 - 00060 Formello RM Cod TVA 08424020967 Modalități de contact: Mail: info@healthitalia.it PEC: healthitalia@legalmail.it Tel.: +39.06.61566722
Date privind navigarea
HEALTH ITALIA Spa vă informează că sistemele informatice și procedurile software destinate funcționării acestui site web preiau, în timpul funcționării lor normale, o serie de date cu caracter personal, a căror transmitere este implicită în utilizarea protocoalelor de comunicare pe Internet. Este vorba despre informaţii care nu sunt colectate pentru a fi asociate cu persoane identificate, ci care, chiar prin natura lor, ar putea, prin prelucrarea şi asocierea lor cu alte informații deţinute de terţi, să permită identificarea utilizatorilor. În această categorie de date se încadrează adresele IP sau numele de domenii pentru computerele folosite de către utilizatorii care se conectează pe site, adresele cu menţiunea URI (Uniform Resource Identifier) ale resurselor solicitate, ora solicitării, metoda utilizată pentru transmiterea cererii către server, dimensiunea fişierului primit ca răspuns, codul numeric ce indică starea răspunsului dat de server (finalizat cu succes, eroare etc.) şi alţi parametri referitori la sistemul de operare şi la sistemul informatic al utilizatorului. Aceste date sunt utilizate doar cu scopul de a obţine informaţii statistice anonime legate de utilizarea site-ului şi de a controla corecta funcţionare a acestuia şi sunt şterse imediat după prelucrare. Datele ar putea fi utilizate pentru stabilirea răspunderii, în cazul unor eventuale infracţiuni informatice în detrimentul site-ului: cu excepţia acestei eventualităţi, în prezent datele cu privire la contactele web nu sunt păstrate definitiv. La fiecare accesare a site-ului, indiferent dacă este sau nu prezent un cookie, se înregistrează următoarele informații: tip de browser (de ex. Internet Explorer, Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera), sistem de operare (de ex. Windows, Macintosh), host-ul și adresa URL de unde provine vizitatorul, precum și datele privind pagina solicitată. Aceste informații pot fi utilizate în formă compactă și anonimă, pentru analize statistice privind utilizarea site-ului. De asemenea, utilizarea așa-numitelor cookie-uri de sesiune (care nu sunt memorate definitiv în computerul utilizatorului şi care dispar o dată cu închiderea browser-ului) este strict limitată la transmiterea de date de identificare a sesiunii (alcătuite din numere întâmplătoare generate de server), necesare pentru a permite explorarea sigură şi eficientă a site-ului.

10. Notă informativă privind Cookie-urile

(comunicată în conformitate cu Ordonanța Garantului, nr. 126 din data de 8 mai 2014, publicată în Monitorul Oficial nr. 126 din 3 iunie 2014, ordonanță de punere în aplicare a directivei 2002/58/CE și 2009/136/CE)
I cookie sono piccoli file di testo che servono per ottenere informazioni sulla navigazione all’interno del sito. Cookie-urile reprezintă mici fișiere de text ce se utilizează pentru a obține informații cu privire la navigarea în paginile site-ului respectiv. Cu privire la utilizarea cookie-urilor sau a sistemelor de urmărire/monitorizare permanentă a utilizatorilor, vă informăm că accesul la site poate să implice trimiterea - dinspre server către PC-ul final al utilizatorului - unui fișier de text în vederea obținerii de informații privind navigarea dumneavostră pe paginile site-ului. Trimiterea de cookie-uri nepermanente este necesară pentru a permite funcționarea anumitor părți ale serviciului, ce necesită identificarea traseului parcurs de către utilizator prin diferitele pagini ale site-ului. Cookie-urile se împart în:
 • I cookieuri tehnice, ce sunt necesare pentru corecta funcționare a site-ului web și deci pentru o navigare corectă; Cookie-urile tehnice pot fi de ședință (durată limitată; durata navigării) sau de durată (adică rămân în interiorul browser-ului pe o durată de timp mai mare decât durata de navigare). Dintre acestea fac parte și așa-zisele cookie-uri funcționale, precum și cele de analiză (statistice). Cookie-urile analitice nu sunt indispensabile pentru funcționarea site-ului
 • I cookie-urie de profilare, ce se utilizează pentru monitorizarea utilizatorului din punctul de vedere al navigării pe site-ul web, cu scopul de a crea adevărate și autentice profiluri de preferințe și de opțiuni, facilitând transmiterea de mesaje publicitare specifice. Acest tip de cookie nu este indispensabil pentru funcționarea site-ului.
În general, cookie-urile pot fi clasificate:
 • prima parte (first part), adică cele generate și controlate de proprietarul site-ului web;
 • terțe părți (third part) - cookie-uri generate și controlate de diverși administratori (proprietari), alții decât proprietarul site-ului web pe care se navighează.
Cookie-uri de analiză ale unor terțe părți. Ori de câte ori un utilizator vizitează un site web, un software analitic marchează cookie-urile, în formă anonimă. Acest lucru permite să se monitorizeze numărul de utilizatori, paginile vizitate sau timpul petrecut pe o anumită pagină, vârsta, sexul și preferințele, în vederea unor campanii de marketing. Cookie-urile sunt transmise de sisteme ale unor terțe părți din afara site-ului web (de exemplu de Google Analytics, un serviciu de statistică și analiză web, oferit de Google Inc - Terță Parte). Cookie-uri pentru completarea unor produse și funcții software ale unor terțe părți. Reprezintă cookie-uri care permit contului social al utilizatorului să interacționeze cu acest site și nu sunt indispensabile pentru funcționarea acestuia. Cea mai frecventă utilizare a acestora este cea în scopul distribuirii conținuturilor pe rețelele sociale. Prezența de plugin-uri implică transmiterea de cookie-uri de la și către toate site-urile administrate de terțe părți. Gestionarea informațiilor colectate de „terțe părți” este reglementată de respectivele note informative, pe care vă rugăm să le consultați. Conform legislației actuale, în urma intrării în vigoare a decretului lege nr. 69/2012, (care a modificat art. 122 din Codul privind Confidențialitatea Datelor), cookie-urile „tehnice” pot fi utilizate chiar și în lipsa consimțământului persoanei implicate.Conform explicațiilor oferite de către Garant, pentru protecția datelor cu caracter personal, utilizarea de cookie-uri realizate de terțe părți, exclusiv în scopuri statistice, nu este condiționată de îndeplinirea obligațiilor și măsurilor prevăzute de lege dacă se activează instrumente adecvate în vederea reducerii puterii de identificare a cookie-urilor (mascarea adresei IP) și dacă partea terță nu combină și nu completează informațiile colectate, cu altele pe care le deține deja. Utilizatorul are libertatea de a accepta sau de a refuza transmiterea tuturor sau doar a unora dintre cookie-urile noastre, către computerul său. Cu toate acestea, trebuie să aibă în vedere faptul că transmiterea dinspre serverele noastre a unor cookie-uri nepermanente este necesară, pentru a permite funcționarea unor părți ale serviciului, care necesită identificarea traseului parcurs de utilizator prin diferitele pagini ale site-ului. Prin urmare, în lipsa acestor cookie-uri, funcționarea site-ului ar putea fi compromisă sau ar putea deveni imposibilă. Dacă utilizatorul acceptă să primească cookie-uri de la site-ul www.healthitalia.it poate, în orice clipă, să modifice această opțiune și să dezactiveze foarte ușor și comod funcționarea tuturor cookie-urilor sau doar a unora dintre ele, folosind opțiunile de configurare aferente browser-ului utilizat. Fiecare browser permite proceduri diferite privind controlul cookie-urilor. În continuare puteți găsi o listă cu linkuri pentru accesarea instrucțiunilor specifice pentru cel mai frecvent utilizate browsere:

11. Cookie-uri utilizate de site-ul web www.healthitalia.it

Cookie-uri ale unor Terțe Părți În timpul navigării pe site-ul web www.healthitalia.it, este posibil ca pe dispozitivul utilizatorului să ajungă și cookie-uri din partea unor alte site-uri sau servere web, deoarece pe site-ul web pot să existe o serie de elemente, ca de exemplu imagini, linkuri specifice către pagini web ale altor domenii ce funcționează pe alte servere decât cel pe care se află pagina solicitată. Cu alte cuvinte, aceste cookie-uri sunt setate direct de către administratorii unor site-urilor web sau servere diferite, altele decât site-ul www.healthitalia.it. Aceste cookie-uri pot fi transmise către browser-ul utilizatorului de terțe societăți, direct de pe site-urile lor web ce pot fi accesate navigând (printr-o acțiune intenționată a utilizatorului) de pe site-ul web www.healthitalia.it. În astfel de situații, proprietarul nu este absolut deloc implicat în funcționarea acestor cookie-uri, iar trimiterea acestora se realizează pe răspunderea acestor terțe societăți. Utilizatorul poate, în orice clipă, să modifice această opțiune și să dezactiveze foarte ușor și comod funcționarea tuturor cookie-urilor sau doar a unora dintre ele, folosind opțiunile de configurare aferente browser-ului utilizat. De asemenea, accesând linkul www.youronlinechoices.com utilizatorul poate găsi informații privind utilizarea publicității comportamentale și numeroase informații privind cookie-urile, precum și etapele ce trebuie parcurse în vederea protejării confidențialității datelor sale, pe internet. Cookie-urile Rețelelor Sociale reprezintă cookie-uri care permit contului social al utilizatorului să interacționeze cu acest site și nu sunt indispensabile pentru funcționarea acestuia. Cea mai frecventă utilizare a acestora este cea în scopul distribuirii conținuturilor pe rețelele sociale. Prezența de plugin-uri implică transmiterea de cookie-uri de la și către toate site-urile administrate de terțe părți. Gestionarea informațiilor colectate de „terțe părți” este reglementată de respectivele note informative, pe care vă rugăm să le consultați. Pentru a garanta un plus de transparență și comoditate, în continuare veți găsi o listă cu adrese web corespunzătoare diferitelor note informative și modalităților de administrare a cookie-urilor. Ultima actualizare: 01 mai 2017

Țineți legătura cu noi

Introdu-ți e-mailul aici pentru a primi noutăți din lumea Health Italia